Polityka prywatności

Regulamin polityki prywatności sklepu FRU to MA obowiązujący od 25.05.2018

 

Administratorem sklep FRU to MA jest OBIFRU Monika Kowalska,ul.Wysłouchów 36/69 30-611 Kraków NIP 6792980269, dane kontaktowe: sklep@frutoma.pl 

 

Dane osobowe - Informacje ogólne 

1. Administrator sklepu FRU to MA przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą w związku z korzystaniem z funkcji strony internetowej frutoma.pl  świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika oraz obsługi zamówień (art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).

2. Administrator sklepu FRU to MA może wykorzystywać dane osobowe Klientów w celach marketingowych polegających na promocji towarów i usług OBIFRU Monika Kowalska. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu działań marketingowych.

3. W ramach działalności marketingowej OBIFRU Monika Kowalska może wysyłać Klientom wiadomości zawierające informacje o nowych produktach lub usługach. Wysyłanie powyższych informacji może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy Klienci wyrazili odrębną zgodę na tego typu komunikację marketingową, którą może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody jest możliwe w poprzez kontakt mailowy bądź telefoniczny z OBIFRU Monka Kowalska.

4. Administrator sklepu FRU to MA może wykorzystywać zgromadzone dane osobowe do tworzenia tzw. profili Klientów, opartych m.in. na ich zainteresowaniach, historii zakupowej oraz aktywności w ramach platformy. Na podstawie stworzonych profili administrator może wysyłać dokładnej dopasowane informacje marketingowe na temat towarów i usług. (Profilowanie należy rozumieć jako formę przetwarzania danych osobowych, wykorzystując je do przygotowania a następnie przesłania spersonalizowanych usług iofert, dopasowanych do potrzeb Klienta. Oferty opracowywane są na podstawie aktywności Klienta w ramach usług świadczonych przez OBIFRU Monika Kowalska)

5. W wyjątkowych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie danych osobowych Klientów dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów OBIFRU Monika Kowalska (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności w celach związanych z poprawa jakości świadczonych sług.

6. W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

Obowiązek podania danych osobowych

1. Brak podania przez Klienta wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez sklep Fru to MA, OBIFRU Monika Kowalska usług na rzecz Klienta.

2. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych Klienta

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów w celach wskazanych w pkt II, dane osobowe Klientów mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: 

- podmiotom będącym operatorem sklepu internetowego frutoma.pl – aktualnie administracją sklepu zajmuje się osobiście OBIFRU Monika Kowalska,

- podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji zamówień złożonych w ramach sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem frutoma.pl

- organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

Okresy przetwarzania danych osobowych

1.  Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usługi drogą elektroniczną prowadzenia konta użytkownika frutoma.pl i obsługi Zamówień.

2. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Klientów mogą być nadal  przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez OBIFRU Monika Kowalska prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt II powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody 

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

1. OBIFRU Monika Kowalska zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) - w przypadku gdy :

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane,

- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy:

- przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowan

 

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Klienta, lub przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa w pkt II powyżej.

 

2. Klient uprawniony jest do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w punkcie powyżej, poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z OBIFRU Monika Kowalska, a następnie postępowanie zgodnie z przedstawioną instrukcją.

3. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim Klient udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez OBIFRU Monika Kowalska danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Wszelkie wątpliwości i pytania odnośnie powyższego regulamin prosimy kierować mailowo na sklep@frutoma.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl